Słowackiego 32A Duszniki-Zdrój Adres siedziby
Pn - Pt: 7:00-15:00 Godziny pracy
74 862 76 20 Zadzwoń

Przetargi

Przetargi

i zapytania ofertowe

Dusznicki Zakład Komunalny w Dusznikach-Zdroju Sp.z.o.o, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie rocznych przeglądów technicznych budynków zarządzanych przez Spółkę, w zakresie opisanym w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.). Pełen tekst zapytania ofertowego wraz z złącznikami znajduje się http://www.bip.um-dusznikizdroj.dolnyslask.pl/index,idmp,46,r,o

Prezes Zarządu
Sławomir Szymaszek

DUSZNICKI ZAKŁAD KOMUNALNY W DUSZNIKACH-ZDROJU SPÓŁKA Z O.O.

Adres: ul. Słowackiego 32 A 57-340 Duszniki Zdr.
Telefon:(74) 8 627620
Fax: (74) 8 627630
PKD: 7032 A
REGON: 022038563
NIP: 8831854192

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

1. DUSZNICKI ZAKŁAD KOMUNALNY W DUSZNIKACH-ZDROJU SPÓŁKA Z O.O. ul. Słowackiego 32 A, ogłasza  przetarg na sprzedaż drewna wielko i średniowymiarowego w 2021 roku.

2.Przetarg ma charakter przetargu ofertowego nieograniczonego dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski.

3.Przetarg odbędzie się dnia  17.03.2021r o godz. 13 00 w siedzibie biura DUSZNICKI ZAKŁAD KOMUNALNY W DUSZNIKACH-ZDROJU SPÓŁKA Z O.O.

4.Przedmiotem przetargu są następujące ilości drewna:

Iglaste  W_CD

400 m3

Iglaste S_S2A

250 m3

Drewno zostanie pozyskane kosztem nabywcy / koszt pozyskania i zrywki poniesie nabywca /

5.Oferty należy składać w siedzibie DUSZNICKI ZAKŁAD KOMUNALNY W DUSZNIKACH-ZDROJU SPÓŁKA Z O.O. /adres wysyłkowy – DUSZNICKI ZAKŁAD KOMUNALNY W DUSZNIKACH-ZDROJU SPÓŁKA Z O.O. ul. Słowackiego 32 A 57-340 Duszniki Zdr. /  w zaklejonych kopertach z wyraźnym dopiskiem OFERTA PRZETARGOWA.

6. DUSZNICKI ZAKŁAD KOMUNALNY W DUSZNIKACH-ZDROJU SPÓŁKA Z O.O.  odstępuje od uiszczenia wadium.

7.Termin składania ofert upływa dnia  17.03.2021r o godz. 10 00. Dodatkowych informacji udziela Mistrz ds. Lasów Komunalnych pod nr tel. 516 150 543

8.Oferta winna zawierać

  • informacje o firmie,  nazwa, adres
  • zaświadczenie o  nadaniu NIP,REGON
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji przedsiębiorców/ aktualne z ostatnich 6 miesięcy/
  • określenie wielkości zakupu poszczególnych sortymentów wg gatunków określonych w m3
  • propozycje cenowe uwzględniając w nich własny koszt pozyskania /z rozbiciem na klasy grubości w przypadku drewna W_CD (WC01, WC02, WC03, WD1, WD2, WD3) i drewna S_S2A
  • proponowana forma i termin płatności
  • oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
  • datę sporządzenia oferty, imię i nazwisko oraz podpis osoby/ osób / upoważnionej do  składania oświadczeń w imieniu firmy
  • kserokopię ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

9.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane oferentom bez ich otwierania.

10. DUSZNICKIEMU ZAKŁADOWI KOMUNALNEMU W DUSZNIKACH-ZDROJU SPÓŁKA Z O.O.  przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty.

11.Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyny w dniu przetargu lub najpóźniej siódmego dnia licząc od dnia odbycia przetargu.

12.Uczestnik przetargu jest związany swoja oferta do upływu terminu zawarcia umowy nie dłużej niż 30 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Data 09.03.2021r.

PREZES ZARZĄDU

/ Sławomir Szymaszek /

Słowackiego 32A Duszniki-Zdrój
Pn - Pt: 7:00-15:00
NIP: 883-18-54-192
REGON: 022038563
Copyright © 2020 Dusznicki Zakład Komunalny