Słowackiego 32A Duszniki-Zdrój Adres siedziby
Pn - Pt: 7:00-15:00 Godziny pracy
74 862 76 20 Zadzwoń

Przetargi

Przetargi

i zapytania ofertowe

Duszniki- Zdrój, dnia 21.06.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kłodzka nr 6  w Dusznikach Zdroju reprezentowana przez Zarządcę: Dusznicki Zakład Komunalny w Dusznikach Zdroju Sp. z o.o. 57-340 Duszniki-Zdrój ul. J.Słowackiego 32A, zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania pn.

Remont klatki schodowej oraz elewacji frontowej i tylnej w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kłodzka nr 6

Dodatkowe  informacje można uzyskać w naszym biurze w godz. od 700 do 1500 lub telefonicznie pod nr tel.  74 8627620

Opis sposobu przygotowania oferty, forma oraz termin składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym wraz z propozycją cenową.
 2. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 3. Termin składania ofert do dnia 28.06.2021 r. do godz. 09:00 w Sekretariacie Dusznickiego Zakładu Komunalnego w Dusznikach – Zdroju Sp. z o.o., ul. Słowackiego 32a, 57-340 Duszniki – Zdrój.
 4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Dusznicki Zakład Komunalny Sp. z o. o w Dusznikach – Zdroju, ul. Juliusza Słowackiego 32a, 57-340 Duszniki – Zdrój, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta – Remont klatki schodowej i elewacji nieruchomości przy ul. Kłodzka nr 6 w Dusznikach” – Zdroju lub w formie kosztorysu ofertowego na email: dradziew@duszniki.pl, imlynarc@duszniki.pl .

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Formularz_ofertowy DOC

Formularz_ofertowy PDF

Dusznicki Zakład Komunalny w Dusznikach-Zdroju Sp.z.o.o, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie rocznych przeglądów technicznych budynków zarządzanych przez Spółkę, w zakresie opisanym w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.). Pełen tekst zapytania ofertowego wraz z złącznikami znajduje się http://www.bip.um-dusznikizdroj.dolnyslask.pl/index,idmp,46,r,o

Prezes Zarządu
Sławomir Szymaszek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeglądy budowlane 2022 r

DUSZNICKI ZAKŁAD KOMUNALNY W DUSZNIKACH-ZDROJU SPÓŁKA Z O.O.

Adres: ul. Słowackiego 32 A 57-340 Duszniki Zdr.
Telefon:(74) 8 627620
Fax: (74) 8 627630
PKD: 7032 A
REGON: 022038563
NIP: 8831854192

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

1. DUSZNICKI ZAKŁAD KOMUNALNY W DUSZNIKACH-ZDROJU SPÓŁKA Z O.O. ul. Słowackiego 32 A, ogłasza  przetarg na sprzedaż drewna wielko i średniowymiarowego w 2021 roku.

2.Przetarg ma charakter przetargu ofertowego nieograniczonego dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski.

3.Przetarg odbędzie się dnia  17.03.2021r o godz. 13 00 w siedzibie biura DUSZNICKI ZAKŁAD KOMUNALNY W DUSZNIKACH-ZDROJU SPÓŁKA Z O.O.

4.Przedmiotem przetargu są następujące ilości drewna:

Iglaste  W_CD

400 m3

Iglaste S_S2A

250 m3

Drewno zostanie pozyskane kosztem nabywcy / koszt pozyskania i zrywki poniesie nabywca /

5.Oferty należy składać w siedzibie DUSZNICKI ZAKŁAD KOMUNALNY W DUSZNIKACH-ZDROJU SPÓŁKA Z O.O. /adres wysyłkowy – DUSZNICKI ZAKŁAD KOMUNALNY W DUSZNIKACH-ZDROJU SPÓŁKA Z O.O. ul. Słowackiego 32 A 57-340 Duszniki Zdr. /  w zaklejonych kopertach z wyraźnym dopiskiem OFERTA PRZETARGOWA.

6. DUSZNICKI ZAKŁAD KOMUNALNY W DUSZNIKACH-ZDROJU SPÓŁKA Z O.O.  odstępuje od uiszczenia wadium.

7.Termin składania ofert upływa dnia  17.03.2021r o godz. 10 00. Dodatkowych informacji udziela Mistrz ds. Lasów Komunalnych pod nr tel. 516 150 543

8.Oferta winna zawierać

 • informacje o firmie,  nazwa, adres
 • zaświadczenie o  nadaniu NIP,REGON
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji przedsiębiorców/ aktualne z ostatnich 6 miesięcy/
 • określenie wielkości zakupu poszczególnych sortymentów wg gatunków określonych w m3
 • propozycje cenowe uwzględniając w nich własny koszt pozyskania /z rozbiciem na klasy grubości w przypadku drewna W_CD (WC01, WC02, WC03, WD1, WD2, WD3) i drewna S_S2A
 • proponowana forma i termin płatności
 • oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
 • datę sporządzenia oferty, imię i nazwisko oraz podpis osoby/ osób / upoważnionej do  składania oświadczeń w imieniu firmy
 • kserokopię ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

9.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane oferentom bez ich otwierania.

10. DUSZNICKIEMU ZAKŁADOWI KOMUNALNEMU W DUSZNIKACH-ZDROJU SPÓŁKA Z O.O.  przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty.

11.Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyny w dniu przetargu lub najpóźniej siódmego dnia licząc od dnia odbycia przetargu.

12.Uczestnik przetargu jest związany swoja oferta do upływu terminu zawarcia umowy nie dłużej niż 30 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Data 09.03.2021r.

PREZES ZARZĄDU

/ Sławomir Szymaszek /

Słowackiego 32A Duszniki-Zdrój
Pn - Pt: 7:00-15:00
NIP: 883-18-54-192
REGON: 022038563
Copyright © 2020 Dusznicki Zakład Komunalny